Privacy Policy

Wie zijn wij?
Wij zijn Allround Hollands Energie B.V., handelend onder de naam HEM. Wij leveren elektriciteit en gas aan consumenten en zakelijke klanten.

Onze contactgegevens zijn:
Email: klantenservice@hem.nl
Website: www.hem.nl
Adres: John M Keynes plein 12, 1066 EP Amsterdam
Telefoon: +31-(0)20 225 99 34

Waarom dit statement?
Bij onze dienstverlening als leverancier van elektriciteit en gas verwerken wij persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder hoe wij u moeten informeren. Met deze Privacy Policy willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons en welke rechten de AVG u biedt.

Verwerking van uw gegevens
Als leverancier van gas en elektriciteit kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze Privacy Policy noemen:
• Naam, adres, postcode en woonplaats
• Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
• Offerte- en contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
• Geboortedatum en geslacht
• Gezinssamenstelling en woningkenmerken
• Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder
• Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing alsmede Inkomenscategorie, huizenbezit, creditscore en betaalgedrag
• Logbestanden bij telefonische ondersteuning of verkoop
• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
• Als u onze website bezoekt (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden
• Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
• Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
• Als u een relatie wordt bent bij ons, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
• Wanneer u ons een vraag heeft gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient, verwerken wij gegevens over het contact dat u met ons had. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Wij kunnen ook gegevens ontvangen en verwerken van andere partijen zoals de KvK. Wij leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen wij gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden, waarbij tevens de wettelijke grondslag zoals te vinden in de AVG wordt genoemd:
• Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons (uitvoering overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b).
• Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie (uitvoering overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b).
• Om een profiel van u aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen (toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG).
• Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteuren controle, zoals een creditcheck en accountantscontrole (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).
• Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd (wettelijke verplichting, artikel 6 lid 1 sub c AVG).
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (wettelijke verplichting, artikel 6 lid 1 sub c AVG).
• Wij kunnen persoonsgegevens verwerken bij de opsporing van fraude en misbruik van onze systemen. Bij oneigenlijk gebruik van onze systemen kunnen wij persoonsgegevens vastleggen (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons U kunt zich hiervoor afmelden door een email aan ons te verzenden. (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG voor bestaande klanten en voor anderen personen toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG).
• Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).
• De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media (toestemming, artikel 6 lid 1 sub a AVG).
• Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).
• Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren (gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 sub f AVG).

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan zult u hierover worden geïnformeerd en waar nodig om toestemming worden gevraagd.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers beloven en/of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Nadat HEM contact met u heeft gehad, maar u bent geen klant geworden, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal één jaar. Van een klant bewaren de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende drie jaar om de overeenkomst af te ronden en om u nog een aanbieding te doen. We kunnen ze langer bewaren indien dat nodig is voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure. Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na einde klantrelatie.
De bewaartermijnen van cookies kunt u vinden in ons cookie statement.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:
• Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de door afgenomen dienst of product;
• De overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, Politie en Justitie of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
• Wij kunnen de verwerking van persoonsgegevens ook uitbesteden aan derde partijen. Volgens de wet zijn die derde partijen dan verwerkers van persoonsgegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT-dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Zulke partijen worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens in het kader van onze producten en diensten. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in geen geval buiten de Europese Economische Ruimte komt. De AVG is van toepassing in alle landen van de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn uw rechten?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van ons kunt uitoefenen leest u hieronder.

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om ons te vragen of HEM uw persoonsgegevens heeft verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook kunt u recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die HEM heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte, heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar compliance@hem.nl of per post naar HEM, Compliance, Claude Debussylaan 7, te (1082 MC) Amsterdam. Wij zullen controlevragen stellen en in voorkomende gevallen uw identiteitsbewijs willen zien.

Aanpassing privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites. Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail of nieuwsbericht.

Vragen of klachten
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen met:

HEM t.a.v. Compliance
John M Keynes plein 12, 1066 EP Amsterdam
compliance@hem.nl

Ook kunt u altijd klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neemt telefonisch contact op via 0900-2001201.

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 7 juli 2020